Algemene & Gebruiksvoorwaarden

Ten aanzien van het gebruik van de VerbouwApp voor Gebruikers gelden de volgende Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Bij het sluiten van de Overeenkomst en/of door gebruik te maken van de App (VerbouwApp) aanvaardt Gebruiker aan deze Gebruiksvoorwaarden gebonden te zijn.

Versie 4 – November 2021

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN VERBOUWAPP

VerbouwApp B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Varrolaan 100, 3584 BW te Utrecht en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78361419, hierna te noemen: ‘VerbouwApp’.

1. DEFINITIES

In deze voorwaarden geldt het volgende, tenzij uit de context anders blijkt of uitdrukkelijk anders wordt bepaald:

 1. Apparaat betekent het door Gebruiker gehanteerde apparaat, waaronder mede begrepen een smartphone, tablet of PC waarmee Gebruiker gebruik maakt van de App, inclusief het daarbij behorende besturingssysteem. 
 2. App betekent de (mobiele) applicatie genaamd VerbouwApp die door VerbouwApp is ontwikkeld en beschikbaar wordt gesteld aan Gebruikers voor het gebruik op, maar niet beperkt tot mobiele telefoons, smartphones, tablets, een PC of ander apparaat met daarop een besturingssysteem van Apple, Google of Microsoft en eventuele updates die van tijd tot tijd plaatsvinden en alle andere software of documentatie die het gebruik van deze applicatie mogelijk maken. 
 3. Betaalperiode betekent de periode of een deel daarvan waarin voor een Gebruikersaccount betaald dient te worden. De Betaalperiode bedraagt één (1) kalendermaand voor aannemers.
 4. Deelnemers betekent (onder)aannemers, Klanten en derden die door Gebruiker worden uitgenodigd tot (het inzien van) een Project, daartoe toegang worden verleend en eventueel Taken krijgen toebedeeld door middel van de App. 
 5. Gebruiker(s) betekent de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van VerbouwApp en/of de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot (potentiële) opdrachtnemers en vakmensen die zich beschikbaar stellen om tegen betaling werkzaamheden te verrichten voor een Klant. 
 6. Gebruikersaccount betekent een door Gebruiker gemaakt profiel voor het gebruik van de App met informatie over Gebruiker, alsmede een account waarmee een Project kunnen worden gestart, Deelnemers kunnen worden uitgenodigd tot een Project, eventueel content kan worden toegevoegd en Taken kunnen worden toebedeeld aan Deelnemers van een Project.
 7. Gebruikersvoorwaarden betekent de (nadere) afspraken die van toepassing zijn op de tussen Gebruiker en VerbouwApp tot stand gekomen verbintenis, het gebruik van de Website en App, waaronder de voorwaarden zoals in dit document zijn uiteengezet.
 8. Inloggegevens: een gebruikersnaam (een e-mailadres) en wachtwoord om Gebruiker te identificeren waarmee persoonlijke toegang tot de App kan worden verkregen.  
 9. Klant(en) betekent een klant van Gebruiker, waaronder woningeigenaren.
 10. Overeenkomst betekent met VerbouwApp aangegane verbintenis waarbij Gebruiker toegang wordt gegeven tot de Website en een gebruiksrecht wordt vergeven voor gebruik van VerbouwApp.
 11. Partij(en) betekent VerbouwApp en iedere Gebruiker.  
 12. Project betekent het geheel van werkzaamheden door of onder verantwoordelijkheid van Gebruiker, buiten dienstbetrekking, onder andere maar niet beperkt tot het tot stand (doen) brengen van een werk van stoffelijke aard en op te (doen) leveren, (eventueel) met gebruikmaking en/of inschakeling van derden, voor Klant(en).
 13. VerbouwApp betekent VerbouwApp B.V. 
 14. Taak(taken) betekent de diverse werkzaamheden binnen een bepaalde tijdsbestek, buiten dienstbetrekking, onder andere maar niet beperkt tot het tot stand (doen) brengen van een werk van stoffelijke aard en op te (doen) leveren, eventueel met gebruikmaking en/of inschakeling van derden in het kader van het Project. 
 15. Vergoeding betekent de vergoeding die Gebruiker verschuldigd is aan VerbouwApp voor het gebruik van de App. 
 16. Website betekent iedere website van VerbouwApp waaronder de Website www.verbouw.app

2. ALGEMEEN

 1. Door het aanmaken van een Gebruikersaccount op de Website en het accepteren van deze Gebruikersvoorwaarden heeft Gebruiker een Overeenkomst gesloten met VerbouwApp voor het gebruik van de App. 
 2. Deze Gebruikersvoorwaarden bevatten nadere afspraken die van toepassing zijn op het gebruik van de App. Afwijkingen van deze Gebruikersvoorwaarden gelden alleen indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door VerbouwApp en Gebruiker zijn overeengekomen.
 3. VerbouwApp heeft het recht om deze Gebruikersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Gebruiker wordt geacht iedere wijziging van de Gebruikersvoorwaarden te hebben geaccepteerd, indien hij binnen vijf werkdagen na kennisgeving van de wijzigingen door VerbouwApp geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
 4. Indien Gebruiker de wijziging niet wil aanvaarden kan Gebruiker de Overeenkomst schriftelijk opzeggen per de datum waarop de wijziging ingaat, mits deze opzegging binnen 14 dagen na bekendmaking van de wijziging door VerbouwApp is ontvangen. Bij gebreke van tijdige opzegging geldt dat Gebruiker akkoord is met de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden.
 5. Afwijkingen van deze Gebruikersvoorwaarden gelden alleen indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door VerbouwApp en Gebruiker zijn overeengekomen.
 6. Indien een bepaling in de Gebruikersvoorwaarden of de Overeenkomst met Gebruiker nietig is of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden en de Overeenkomst van kracht. VerbouwApp en Gebruiker zullen de nietige of niet afdwingbare bepaling vervangen door een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk benadert.
 7. VerbouwApp mag de rechten en verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden of Overeenkomst desgewenst geheel of gedeeltelijk aan derden overdragen. Gebruiker stemt bij voorbaat in met een dergelijke overdracht.

3. DOWNLOADEN APP EN REGISTRATIE GEBRUIKER

 1. Om de App te kunnen gebruiken dient Gebruiker zich te registreren via de Website door de volgende link: www.verbouw.app/prijzen-woningeigenaren te raadplegen en te gebruiken en een Gebruikersaccount aan te maken naar keuze. Registratie van Gebruiker is kosteloos in geval van de “Gratis” instapversie voor woningeigenaren of als je door iemand bent uitgenodigd om deel te nemen aan een project in de App. 
 2. Tijdens de registratie kiest Gebruiker haar Inloggegevens waarmee Gebruiker kan inloggen met de App. VerbouwApp is niet aansprakelijk voor misbruik van de Inloggegevens. 
 3. Alleen volledig en naar waarheid ingevulde registraties worden door VerbouwApp in behandeling genomen. Bij eventuele wijzigingen van gegevens dient Gebruiker dit via de supportmedewerkers van VerbouwApp aan te passen door een e-mailbericht te sturen naar: support@verbouw.app. Het staat VerbouwApp te allen tijde vrij om een Gebruiker te weigeren zonder opgave van redenen. 
 4. Bij het inschrijven verklaart Gebruiker zich uitdrukkelijk bekend en akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden waarna de registratie wordt afgerond. 
 5. Op de verwerking van persoonsgegevens via de App is de Privacy Policy en Cookie Policy van VerbouwApp van toepassing. Deze zijn te raadplegen via de volgende link: www.verbouw.app/privacy/
 6. Om de App te kunnen gebruiken dient Gebruiker de App te downloaden via externe kanalen: de Apple App-store of de Google Playstore. De App is in bepaalde versies ook toegankelijk via de website voor gebruik op een PC. VerbouwApp is op geen enkele manier aansprakelijk voor de werking, handelwijze of het falen van deze externe kanalen.
 7. Na het downloaden van het App en nadat Gebruiker is ingelogd met gebruikmaking van haar Inloggegevens kan Gebruiker gebruik maken van de App, inclusief het daarbij behorende besturingssysteem.
 8. Gebruiker aanvaardt alle risico’s die samenhangen met het gebruik van de App en de Website, inclusief het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid door Gebruiker of openbaarmaking door Gebruiker van informatie en/of gegevens die Gebruiker persoonlijk identificeerbaar maakt. 
 9. Gebruiker geeft hierbij toestemming aan VerbouwApp voor de ontvangst van e-mailberichten die door de App worden gegenereerd en verstuurd, waaronder maar niet beperkt tot bevestigingen, aankondigingen, uitnodigingen, verbruiksoverzichten en verzoeken om feedback.

4. HOE WERKT HET?

 1. Gebruiker verkrijgt toegang tot de App middels haar Inloggegevens. Gebruiker verkrijgt Inloggegevens door het maken van een Gebruikersaccount via de Website www.verbouw.app/prijzen-woningeigenaren/.
 2. Om gebruik te kunnen maken van de App, dient Gebruiker over een Apparaat te beschikken met een (internet)verbinding. De kosten daarvoor dient Gebruiker zelf te dragen.
 3. Nadat Gebruiker toegang heeft gekregen tot de App kan zij door middel van de App een Project initiëren en Taken elektronisch aanmaken en deze nader inplannen. Deze worden automatisch gekoppeld aan het Gebruikersaccount van Gebruiker. 
 4. Deelnemers kunnen kosteloos het Project, de individuele Taken en de planning van het Project inzien op het moment dat zij de App hebben gedownload. Gebruiker kan Deelnemers uitnodigingen tot een Project door middel van de App, door een unieke link gekoppeld aan het Gebruikers ID en Project ID aan de desbetreffende Deelnemer te versturen. 
 5. Gebruiker kan aan de individuele Deelnemer verschillende Taken toebedelen en vice versa, die automatisch door de App worden geregistreerd en opgeslagen bij het betreffende Project. 
 6. Gebruiker en Deelnemers kunnen automatisch een door de App tijdig verstuurde notificatie en/of herinnering ontvangen indien Taken (nog) moeten worden uitgevoerd. 
 7. Indien Gebruiker en/of Deelnemer een Taak hebben uitgevoerd dienen zij dit via de App te registreren middels afvinken van de taak en op te slaan bij het betreffende Project. Gebruiker en/of Deelnemers kunnen de status van de (uitgevoerde) Taken via de App inzien, raadplegen en indien nodig verifiëren. 

5. UITSLUTING VAN GEBRUIK

 1. VerbouwApp heeft te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens te wijzigen en/of te verwijderen, het gebruik van de App te beperken of Gebruiker de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen, zonder dat VerbouwApp daarmee tot enige schadevergoeding jegens Gebruiker gehouden is, indien: 
  1. Er een ernstig vermoeden bestaat dat Gebruiker betrokken is bij frauduleuze handelingen en/of er sprake is van frauduleus gebruik of misbruik van de App of de Website; 
  2. Gebruiker zich niet conform de regels gesteld in deze Gebruikersvoorwaarden gedraagt; of 
  3. Andere dringende en gegronde redenen VerbouwApp hiertoe noodzaken. 
 2. Het is Gebruiker niet toegestaan de App te wijzigen, kopiëren, beschadigen, overbelasten, hinderen of het gebruik en functioneren van de App te belemmeren.

6. TARIEVEN: ACCOUNT-TYPEN, KOSTEN EN BETALING

 1. Deelnemen op uitnodiging aan een project of een inactief project beheren is gratis. Ook is de “Gratis” versie voor Woningeigenaren kosteloos te gebruiken.
 2. Een gebruiker die een “Planner / al vaker verbouwd”, “In control / nog nooit eerder verbouwd” of “Professional” account aanmaakt op de website – of upgrade naar een van deze account-versies, dient de kosten hiervoor vooraf te voldoen via het betalingssysteem van VerbouwApp BV.
 3. De kosten voor het aanmaken van “Planner / al vaker verbouwd”, “In control / nog nooit eerder verbouwd” accounts voor woningeigenaren zijn eenmalig – waarmee 1 project in de App kan worden aangemaakt.
 4. De kosten voor het aanmaken of upgraden naar een “Professional” account voor aannemers en bouwprofessionals zijn maandelijks en dienen vooraf te worden voldaan. Gebruiker gaat hiermee op voorhand akkoord en zal doorlopend zorgdragen voor voldoende saldo.
 5. Betalingen aan VerbouwApp B.V. kunnen niet worden gerestitueerd.

7. DUUR EN OPZEGGING OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst tussen Partijen zal voor onbepaalde tijd worden aangegaan met in geval van een Professional account een minimumduur van een betaalperiode van 1 maand.
 2. De Gebruiker van een gratis account kan het gebruik zelf beëindigen door actieve projecten af te ronden, te archiveren of te verwijderen.
 3. Zolang Gebruiker Projecten en Taken aanmaakt, inplant en niet afvinkt, zal de App aan het einde van elke kalendermaand een verbruiksoverzicht mailen aan Gebruiker met het verzoek om de app te beoordelen. Projecten en/of Taken verwijderen uit de planning zal dit proces stopzetten, of als alle ingeplande taken in het verleden liggen en zijn afgevinkt.
 4. Bij niet tijdige betaling van de (gewijzigde) Vergoeding, is VerbouwApp gerechtigd om (lopende) Projecten en Taken per direct en zonder voorafgaande waarschuwing op inactief te zetten en inactief te houden, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk wordt voor de al dan niet daarmee gepaard gaande schade aan de zijde van Gebruiker.
 5. Indien Projecten en Taken meer dan 6 maanden inactief zijn wegens uitblijvende betaling is VerbouwApp gerechtigd om het Gebruikersaccount per direct en zonder voorafgaande waarschuwing te beëindigen, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk wordt voor de al dan niet daarmee gepaard gaande schade aan de zijde van Gebruiker. Gebruiker zal hiervan in kennis worden gesteld door VerbouwApp. 
 6. Indien Gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zal Gebruiker van rechtswege in verzuim zijn, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Dit laat de betalingsverplichting van de (toekomstige) vergoedingen onverlet. 
 7. Gebruiker is bij verzuim de wettelijke (handels)rente aan VerbouwApp verschuldigd, onverminderd de overige contractuele en wettelijke rechten van VerbouwApp.
 8. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten die VerbouwApp vanwege nakoming van zijn betalingsverplichtingen door Gebruiker dient te maken, komen volledig voor rekening van Gebruiker. Deze incassokosten bedragen minimaal 15% over het openstaande bedrag.
 9. Alle betalingen van Gebruiker aan VerbouwApp worden aangewend ter voldoening van (1) kosten, (2) rente en (3) hoofdsommen in de volgorde van opeisbaarheid.
 10. VerbouwApp mag het gebruik van de App op elk moment beëindigen. Bij beëindiging worden de rechten en licenties die in deze Gebruikersvoorwaarden aan Gebruiker zijn verleend, beëindigd.

8. WERKZAAMHEID APP, ONDERHOUD EN UPDATES

 1. VerbouwApp stelt haar App met de grootst mogelijke zorg beschikbaar ten behoeve van Gebruiker. De werkzaamheid en kwaliteit van de App zijn echter tevens afhankelijk van de door het Apparaat gebruikte software en besturingssysteem en de internetverbinding.
 2. VerbouwApp spant zich in om de App aan Gebruiker ter beschikking te stellen. Ondanks voortdurende aandacht, zorg en waarborgen, kan VerbouwApp niet garanderen dat de App foutloos, ononderbroken en virusvrij zal functioneren.
 3. VerbouwApp is gerechtigd om ten behoeve van gebruikelijke of benodigde onderhoud of het opheffen van storingen de App en de achterliggende systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen of ontoegankelijk te maken, zonder daarbij schadeplichtig te zijn. VerbouwApp zal haar best doen om de impact van buitengebruikstelling of beperking voor Gebruiker te beperken. 
 4. VerbouwApp zal zich inspannen om (eventuele) gebreken in de App binnen een redelijke termijn te herstellen. 
 5. VerbouwApp kan regelmatig updates uitbrengen voor de App. Onder updates wordt onder meer verstaan: verbeterde functionaliteiten, patches, bug fixes en plug­ins. Gebruiker kan via de instellingen op zijn/haar Apparaat aangeven of updates automatisch worden geïnstalleerd. Indien er geen sprake is van automatische updates, kan Gebruiker ervoor kiezen om updates handmatig te installeren. 
 6. VerbouwApp is niet verplicht oude versies van de App te ondersteunen en kan de werking en beschikbaarheid daarvan niet garanderen. Gebruiker gaat akkoord met het ontvangen en installeren van automatische updates van de App.

9. AANSPRAKELIJKHEID VERBOUWAPP EN VRIJWARING

 1. Met het downloaden van de App en het gebruik van de App verklaart en begrijpt Gebruiker het volgende:
  1. Het gebruik en de installatie van de App is geheel voor rekening en risico van de gebruiker;
  2. De App wordt “as is” ter beschikking gesteld aan de gebruiker;
  3. VerbouwApp kan niet garanderen dat de App voldoet aan de eisen van Gebruiker;
  4. VerbouwApp kan niet garanderen dat de App vrij zal zijn van fouten, gebreken, bugs, virussen en zonder onderbreking beschikbaar zal zijn;
  5. VerbouwApp kan niet garanderen dat de verschafte informatie in de App volledig, juist en/of actueel is;
  6. VerbouwApp kan de beveiliging van de App niet garanderen.
 1. Het gebruik van de App is voor rekening en risico van Gebruiker. De dienstverlening van VerbouwApp op basis van de Overeenkomst is uitsluitend beperkt tot het aanbieden en ondersteunen van de App en de Website. VerbouwApp wordt geen partij bij een eventuele verbintenis tussen Gebruiker en Klant. 
 2. VerbouwApp is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met de installatie (downloaden) en/of het gebruik van de App en/of de onmogelijkheid om deze te (de­)installeren of te gebruiken. Onder indirecte schade wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan gevolgschade, reputatieschade, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, systeem/computerstoringen, verlies en/of verminking van data, gederfde winst en omzet, verlies van Klanten, verminderde goodwill en gemiste besparingen.
 3. VerbouwApp is niet aansprakelijk voor schade die Gebruiker, Klanten en Deelnemers in hun onderlinge relatie met elkaar of derden lijden, waaronder het toebrengen van schade aan goederen en/of het toerekenbaar tekortschieten van de ene partij jegens de andere partij. 
 4. Indien VerbouwApp op grond van een overeenkomst en/of de wet jegens Gebruiker aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot een bedrag van € 500,– (zegge: vijfhonderd Euro) per kalenderjaar ter zake van alle gebeurtenissen die zich in het betreffende kalenderjaar voordoen. De beperking van de aansprakelijkheid van VerbouwApp is niet van toepassing in geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leidinggevenden van VerbouwApp.
 5. Gebruiker vrijwaart VerbouwApp tegen alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welken hoofde ook, die verband houden met de uitvoering van deze Overeenkomst of eventuele daaruit voortvloeiende verplichtingen. Gebruiker vergoedt VerbouwApp alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand.
 6. Indien Gebruiker via de VerbouwApp een vakman uit het netwerk van Zoofy boekt, dan stemt Gebruiker in met de voorwaarden gesteld door Zoofy – zie https://zoofy.nl/klant-voorwaarden/

10. LICENTIE EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. De Inhoud van de App, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en overige programmatuur worden beschermd door auteurs-, merkrechten. Deze rechten berusten bij VerbouwApp en blijven berusten bij VerbouwApp.
 2. Het is niet toegestaan voor Gebruiker om enig onderdeel van deze App te kopiëren of op andere wijze dan voor het toegestane gebruik te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Verbouwapp.
 3. VerbouwApp verleent hierbij aan Gebruiker uitsluitend een persoonlijk, herroepelijk, niet-­exclusief, niet­-sublicentieerbaar en niet-­overdraagbaar recht om de App en alle daarin opgenomen content voor eigen gebruik te gebruiken met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden.
 4. Gebruiker dient zich onthouden van iedere handeling die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van VerbouwApp, dan wel deze belemmert, schaadt of in gevaar brengt. Zo is het niet toegestaan om de App en de content van de App te kopiëren of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VerbouwApp.

11. PRIVACY, GEBRUIKERSACCOUNT EN INLOGGEGEVENS

 1. Op de Overeenkomst, het downloaden en het gebruik van de App is het privacybeleid van VerbouwApp onverkort van toepassing waarin VerbouwApp aangeeft hoe zij omgaat met de door Gebruiker aangeleverde Vertrouwelijke informatie. De Privacy Verklaring is te raadplegen en te downloaden via: www.verbouw.app/privacy/
 2. Door het sluiten van de Overeenkomst, stemt Gebruiker in met de handelwijze van VerbouwApp zoals beschreven in de Privacyverklaring.
 3. Persoonsgegevens worden binnen VerbouwApp verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Het verwerken van de persoonsgegevens is noodzakelijk zodat VerbouwApp de App kan aanbieden en ondersteunen. 
 4. VerbouwApp zal de vertrouwelijke informatie van Gebruiker opslaan in een databank die door VerbouwApp wordt beheerd. VerbouwApp heeft het recht, doch niet de verplichting, om vertrouwelijke informatie ook na beëindiging van de Overeenkomst blijvend op te slaan.
 5. Niettegenstaande de wettelijke verplichtingen van VerbouwApp, is VerbouwApp niet aansprakelijk voor de gevolgen van datalekken met vertrouwelijke informatie. 
 6. Het Gebruikersaccount is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en mag slechts door Gebruiker zelf worden gebruikt. De Inloggegevens zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet met derden worden gedeeld.
 7. Indien Gebruiker via de VerbouwApp een vakman boekt uit het netwerk van Zoofy, stemt Gebruiker er mee in dat de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de boeking uit te kunnen voeren, worden uitgewisseld met Zoofy.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM

 1. De Overeenkomst, deze Gebruikersvoorwaarden en alle verbintenissen met Gebruiker zullen uitsluitend worden beheerst door Nederlands recht. 
 2. Alle geschillen die verband houden met de Overeenkomst, deze Gebruikersvoorwaarden en/of de verbintenis(sen) tussen VerbouwApp en Gebruiker zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Midden-Nederland, locatie Utrecht.